Gouda Goed op weg

Hoe kan Gouda ook in de toekomst als stad in beweging blijven? Het verkeerscirculatieplan geeft daar antwoord op. Belangrijke punten zijn méér ruimte voor voetgangers en fietsers en betere bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en doorstroming van het verkeer. Het verkeerscirculatieplan (VCP) is een meer precieze uitwerking van het Mobiliteitsplan dat de raad in september 2017 heeft vastgesteld.

Het verkeer in Gouda beter beheersen

Gouda is dicht bebouwd en daardoor is het moeilijk om het verkeer in goede banen te leiden. Vooral in de historische binnenstad binnen de singels. Maar er zijn ook problemen in andere wijken, met het huidige verkeer. De gemeente moet goed met de beperkte ruimte omgaan en slim geld besteden om de stad gezond en in beweging te houden. Ondertussen neemt door economische groei en extra woningbouw het verkeer verder toe. Niet alleen het woon-werkverkeer, maar ook het vrijetijdsverkeer. Want we trekken graag meer bezoekers naar onze stad.

Evenwicht tussen verkeer – leefbaarheid – verkeersveiligheid – duurzaamheid

De gemeenteraad heeft in 2017 het Mobiliteitsplan ‘Stad in beweging’ gemaakt. Dit plan is bedoeld om het verkeer in Gouda beter te regelen. Daarbij is gekeken naar een goede verdeling van ruimte voor het autoverkeer en het wandel- en fietsverkeer, tussen bereikbaarheid en leefbaarheid en naar verkeersveiligheid. Ook in het coalitieakkoord van het college van burgemeester en wethouders staan de belangrijkste punten uit het Mobiliteitsplan genoemd: fietsveiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid, bereikbaarheid en doorstroming.

Wat gaan we doen?

Verbeteren van leefbaarheid en gezondheid

Binnenstad aantrekkelijker maken

Duurzaam vervoer verbeteren

Verbeteren van de bereikbaarheid zaken en werk

Waarom?

Naar verwachting zal Gouda in 2030 bijna 80.000 inwoners tellen. De bijbehorende mobiliteit moet in goede banen worden geleid. Juist vanwege de groei moet de stad zo efficiënt mogelijk omgaan met de schaarse ruimte. Leefbaarheid, gezondheid,duurzaamheid, klimaatadaptiviteit, verkeersveiligheid en verblijfskwaliteit worden steeds belangrijker. Economische functies vereisen een goede bereikbaarheid. Gezondheid en bewegen krijgen steeds meer prioriteit. Door gezonde keuzes gemakkelijker en laagdrempeliger te maken voor mensen, ondersteunt de gemeente zo de gezondheid van haar inwoners.

 

Daarnaast spelen binnen Gouda concrete verkeersknelpunten: een verouderde, onveilige inrichting of plekken waar meer groen nodig is vanwege klimaatadaptiviteit (opvang regen, voorkomen hitte-eilanden). De ambitie van de gemeente is om 15% meer groen te realiseren.

Fietsers steken over op een kruispunt.

Fietsers steken over op een kruispunt.

Wanneer?

De projecten van het 1e deel van het VCP (2022-2027) worden de komende jaren door de gemeente voorbereid. Dit gebeurt samen met bewoners, ondernemers en belangengroepen. Alle projecten van de uitvoeringsagenda van het VCP zijn in tranches ingedeeld, vanwege een gefaseerde uitvoering. Iedere tranche heeft een loopduur van circa 5 jaar.

 

De eerste tranche maatregelen betreft zowel capaciteitsuitbreidingen van (stedelijke) randwegen, als leefbaarheids-maatregelen en fietsmaatregelen. Zo worden op alle ambities tegelijkertijd stappen gezet.

Wat levert het op?

Alle werkzaamheden die in de komende jaren gaan plaatsvinden in de stad zorgen er voor dat Gouda veiliger, gezonder, leuker, duurzamer en beter bereikbaar wordt. Met een aantrekkelijke binnenstad en met een goede economische bereikbaarheid. Alle werkzaamheden en projecten zijn haalbaar en toekomstbestending.

Meer weten over het VCP?

Wil je graag het volledige plan lezen? Dan kan je het plan downloaden. Ook kan je de technische achtergrondrapportage downloaden en een kijkje nemen in de uitvoeringsagenda van de eerste tranche (2022-2027). 

 

Wil je nog meer lezen? Een belangrijke maatregel die voor het hele VCP geldt is de Nota zware en grote voertuigen

En wil je meer informatie over waar aan de weg wordt gewerkt? Dat kan je vinden op Melvin. Je kan lezen waar overlast voor verkeer is.