Privacyverklaring

Waarom is dat nodig?

De gemeente heeft persoonsgegevens nodig voor bijvoorbeeld:

 • de uitvoering van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van een aanvraag;
 • de uitvoering van wettelijke plichten, zoals de organisatie van jeugdhulp;
 • de afhandeling van een betaling;
 • om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren;
 • om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • om iets af te leveren als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor een  belastingaanslag;
 • statistische- en/of onderzoeksdoeleinden.

In sommige gevallen verwerkt de gemeente zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige’ persoonsgegevens. Denk hierbij aan het vastleggen van gegevens over iemands gezondheid. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Jeugdhulp is een goed voorbeeld van een gemeentelijke taak waarbij naast algemene gegevens ook diverse bijzondere gegevens worden verwerkt. Hieronder staan de gegevens vermeld die wij bij jeugdhulp gebruiken:

 • hulpvraag en informatie over het functioneren op verschillende leefgebieden (zoals lichamelijk en geestelijk functioneren, opvoedingssituatie, financiële situatie, functioneren op school);
 • strafrechtelijke gegevens (als dat relevant is voor de problematiek);
 • grondslag voor toekenning jeugdhulp;
 • informatie over eerder geleverde (jeugd)hulp;
 • informatie over de ingezette jeugdhulp, zoals zorgcategorie, datum in/uit zorg, frequentie van de zorg;
 • verwijzer (zoals huisarts of school);
 • reden beëindiging zorg.

De gemeente heeft geen inzage in de dossiers van de betrokken zorgaanbieders.

 

Register van Verwerkingen

De gemeente Gouda is bezig om de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart te brengen in een Register van Verwerkingen. In dit wettelijk verplichte register beschrijft de gemeente in welke werkprocessen persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden. Wilt u dit register inzien, stuur ons dan een e-mail via gemeente@gouda.nl of bel ons via telefoonnummer 14 0182.

 

Hoe lang bewaren wij gegevens?

De gemeente Gouda bewaart persoonsgegevens niet langer dan precies nodig is. In een aantal gevallen worden gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet of een andere bijzondere wet, zoals de Jeugdwet, waarbij gegevens 20 jaar worden bewaard.

 

Delen met anderen

Gemeente Gouda verstrekt gegevens alleen aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst. Denk bijvoorbeeld aan de BSGR, de organisatie die de gemeentelijke belastingen voor de gemeente verzorgt, of zorgaanbieders. Dat betekent dat die organisaties, zoals de BSGR of een zorgaanbieder, op dezelfde zorgvuldige, veilige en vertrouwelijke manier omgaan met uw persoonsgegevens als de gemeente Gouda. De gemeente Gouda blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen van persoonsgegevens.

 

Beveiliging

De gemeente Gouda neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en doet al het mogelijke om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Of vermoedt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens of gegevens van een minderjarige hebben gebruikt? Of heeft u aanwijzingen van misbruik, stuur ons dan een e-mail via gemeente@gouda.nl of bel ons via telefoonnummer 14 0182.

 

Sociale media

Gemeente Gouda maakt voor haar dienstverlening via sociale media gebruik van externe platforms, zoals Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn. We vinden het belangrijk om te melden dat wij geen invloed hebben op de manier waarop deze platforms omgaan met uw persoonsgegevens. Wij adviseren u om geen persoonlijke gegevens met ons te delen via deze kanalen. Bijvoorbeeld uw adres, telefoonnummer of burgerservicenummer.

Gemeente Gouda doet aan social media-monitoring. We analyseren hoe de samenleving ons beleid en onze communicatie beleeft. Daarnaast monitoren we welke vragen burgers hebben. Op deze manier kunnen wij onze dienstverlening en communicatie verbeteren. Bij deze monitoring verwerken we geen persoonsgegevens.

 

Kinderen en websitebezoek

De gemeente Gouda heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder toestemming.

 

Grip op uw persoonsgegevens

De AVG geeft u een aantal rechten waarmee u grip kunt houden op uw eigen persoonsgegevens. U heeft de volgende rechten:

U kunt de gemeente vragen u te laten zien welke persoonsgegevens de gemeente van u heeft.

U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen. Bijvoorbeeld als de gegevens niet kloppen of niet compleet zijn.

U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens te verwijderen.

U kunt de gemeente vragen uw gegevens minder vaak te gebruiken of er tijdelijk mee te stoppen.

U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens (digitaal) naar u te sturen of door te sturen naar een andere organisatie die uw gegevens nodig heeft. 

Heeft de gemeente automatisch met de computer een besluit genomen dat over u gaat en voor u gevolgen heeft? U kunt de gemeente vragen uw besluit opnieuw door een mens te laten bekijken.

Als u de gemeente eerder toestemming heeft gegeven voor het opslaan van uw persoonsgegevens kunt u dat annuleren.

 

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Gouda kunt u contact opnemen met de Privacyofficer van de gemeente Gouda via e-mailadres gemeente@gouda.nl of telefoonnummer 14 0182. Wij helpen u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Mocht u er toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de door ons aangewezen Functionaris Gegevensbescherming via fg@gouda.nl of bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u ook meer informatie over privacy.